top of page
30 conversation_time_six-plingue.altervi

Təriflər olsun Sənə, Ey Allah, mənim Allahım! Bu o günlərdir ki, Sən Öz seçilmişlərinə, sevimlilərinə və bəndələrinə Oruc tutmağı hökm etmisən və namazı Sənin birliyini tanıyanlara yüksəliş nərdivanı etdiyin kimi, onu səltənətinin adamlarına bir işıq etmisən. Səni and veriəm, Ey mənim Allahım, bütün bəşəriyyətə izzət və şərəf kimi müəyyən etdiyin bu iki qüdrətli sütuna - Öz dinini imansızların fitnəsindən və şər adamların pis niyyətlərindən hifz eylə. Ya Rəbb, Öz gücün və qüdrətinlə nazil etdiyin o işığı gizlətmə. Sonra Sənin əmrin və hökmranlığınla görünən və görünməyən qoşunlarla Sənə həqiqətən iman gətirənlərə kömək eylə. Səndən başqa Allah yoxdur, Qüdrətli, Ən Qüvvətli.

-Bəhaullah

Orucluq

4. Bu o günlərdir ki, Sən Öz seçilmişlərinə və bəndələrinə oruc tutmağı hökm etmisən

Orucluq

bottom of page