top of page
30 conversation_time_six-plingue.altervi

Bunlar, Ey mənim Allahım, Öz bəndələrinə oruc tutmağı fərz buyurduğun günlərdir. Bununla Sən yaratdıqlarına nazil olmuş Qanunlar Kitabının müqəddiməsini bəzədin, göydə və yerdə olanların gözləri qarşısında hökmlərinin Xəzinələrini zinətləndirdin. Sən bu günlərin hər saatına Səndən, elmi bütün yaranmış şeyləri əhatə edən Kəsdən başqa heç kəsin dərk edə bilmədiyi xüsusi bir fəzilət əta etmisən. Sən həm də hər bir ruha bu fəzilətdən Sənin əmr Lövhünə və Sənin qəti hökm Kitablarına uyğun olaraq bir pay ayırmısan. Bundan başqa, bu Kitabların və bu Lövhlərin hər bir vərəqini yerdə olan xalqların və tayfaların hər birinə həsr etmisən.

Öz odlu aşiqlərin üçün, hökmünə uyğun olaraq, Sən hər səhər Sənin zikrinin piyaləsini saxlamısan, Sən Ey Hakimlərin Hakimi! Bunlar o kəslərdir ki, Sənin saysız hikmətlərinin şərabından elə məst olublar ki, Sənin tərifini söyləmək və fəzilətini ucaltmaq şövqündən öz yataqlarını tərk ediblər və Sənin hüzuruna yaxınlaşmaq və Sənin nemətindən pay almaq üçün yuxudan qaçırlar. Onların gözləri hər zaman Sənin inayətinin Məşriqinə dikilib, üzləri isə Sənin ilhamının çeşməsinə yönəlib. Elə isə, bizim və onların üstünə Sənin mərhəmət buludlarından Sənin kəramət və fəzl səmana yaraşan şeyləri yağdır.

 

Ucalsın Sənin adın, Ey mənim Allahım! Bu o saatdır ki, Sən onda məxluqatın qarşısında səxavət qapılarını açdın və Sənin yerin üzündə yaşayanların üzünə mərhəmət darvazalarını taybatay açdın. Səni and verirəm, bütün o kəslərə ki, Sənin yolunda qanları töküldü, Səninlə görüşün şövqü ilə özlərini Sənin hər bir məxluquna bağlılıqdan azad etdilər, Sənin ilhamının xoş rayihələrilə elə vəcdə gəldilər ki, onların bədəninin hər bir əzası Sənin tərifini oxudu və Sənin zikrin üçün titrədi - bizi bu Zühurda hökm etdiklərindən məhrum qoyma, O Zühur ki, onun qüdrətindən hər bir ağac, Sidrənin əvvəllər Səninlə danışan Musaya söylədiklərini söyləyir, O Zühur ki, Sənin Dostun Məhəmmədin günlərində daşların Səni təriflədiyi kimi, xırda çınqıllara Sənin tərifini söylətdirir.

Bunlar o kəslərdir ki, Ey mənim Allahım, Sən onları fəzlindən qabil etmisən ki, Səninlə həmdəm olsunlar və Sənin Özünün Məzhərin Olan Kəslə munis olsunlar. Sənin iradənin nəsimləri onları hər tərəfə səpələmişdi, o vaxtadək ki, Sən onları öz kölgənə topladın və Sənin sarayının həndəvərinə daxil olmağa qabil etdin. İndi ki Sən onları Öz mərhəmətinin çadırının altına daxil etmisən, onda onlara kömək et ki, bu uca məqama yaraşan şeylərə nail olsunlar.

İzn vermə, İlahi, onlar o kəslərin arasında sayılsınlar ki, hətta Sənin yanında olsalar da, Sənin üzünü tanıya bilməyiblər, Səninlə görüşsələr də, amma Sənin hüzurundan məhrum qalıblar.

Bunlar Sənin o bəndələrindir ki, İlahi, Səninlə birlikdə, bu Ən Böyük Məhbəsə giriblər, onun divarları arasında Sənin əmr Lövhlərində və hökm Kitablarında əmr etdiklərinə uyğun olaraq oruclarını tutublar. Ona görə də, o şeyləri nazil eylə ki, onları Sənin xoşlanmadığın bütün şeylərdən tamamilə təmizləsin, ta ki, onlar özlərini bütünlüklə Sənə həsr etsinlər və Səndən başqa hər şeydən büsbütün özlərin ayırsınlar.

Sonra, Ey mənim Allahım, Sənin fəzlinə layiq olan və kəramətinə yaraşan şeyləri bizim üstümüzə yağdır. Sonra bizi, Ey mənim Allahım qabil et ki, Sənin zikrinlə yaşayaq, Sənin məhəbbətinlə ölək və bizə Sənin bundan sonrakı aləmlərində Öz hüzurunun bəxşişlərini nəsib eylə - o aləmlər ki, Səndən başqa heç kəs onlara vaqif deyil. Sən bizim Rəbbimizsən və bütün aləmlərin Rəbbisən, göydə və yerdə olanların hamısının Allahısan.

Sən görürsən, Ey mənim Allahım, Sənin günlərində Sənin əzizlərinin başlarına nələr gəlib. Sənin cəlalın mənə şəhadət verir. Sənin seçilmişlərinin nalə səsləri Sənin asimanın boyunca qalxıb. Onlardan bəziləri Sənin torpağında imansızlar tərəfindən əsir edilib və Sənin yanına gəlməkdən və Sənin əzəmət dərgahına yetişməkdən məhrum ediliblər. Digərləri isə Sənə yaxınlaşa biliblər, amma onları Sənin üzünü görməyə qoymayıblar. Bəzilərinə də, Sənə baxmaq şövqündən icazə verilmişdi ki, Sənin dərgahının hədəvərin daxil olsunlar, lakin onlar da Sənin məxluqatının boş təsəvvürlərinə və Sənin insanların arasında zalımların törətdiyi zülmə Səninlə onların arasında pərdə olmağa imkan verdilər.

Bu saat, İlahi, Sənin hər saatdan üstün etdiyin saatdır və onu Sənin məxluqatın arasında ən seçilmişlərinə aid etmisən. Səni and verirəm, Ey mənim Allahım, Sənin Özünə və onlara - bu il Sənin sevimlilərin ucaldan şeyləri nəsib eylə. Bundan başqa, bu ilin ərzində o şeyləri hökm ver ki, Sənin iqtidar Günəşini cəlal üfüqündə parlaq şəfəq saçmağa və Sənin hökmran qüdrətnlə bütün dünyanı işıqlandırmağa qadir etsin.

Öz Əmrini müzəffər eylə, İlahi, Sənin düşmənlərini isə tabe et. Sonra bizə bu dünyanın və o biri dünyanın xeyirlərini yaz. Sən bütün gizli şeyləri bilən Haqqsan. Səndən başqa Allah yoxdur, Həmişə Bağışlayan, Kəramət Sahibi.

 

-Bəhaullah

Orucluq

8. Bunlar, Ey Allah, Öz bəndələrinə oruc tutmağı fərz buyurduğun günlərdir

Orucluq

bottom of page