top of page
Sunset Sailboats

Söylə: Ucalsın Sənin Adın, Ya Rəbb, mənim Allahım. Səni and verirəm o Adına ki, onunla müdriklik işığının şüaları parladı, o zaman ki, İlahi bəyan göyləri bəşərin arasında hərəkətə gətirildi – Öz səmavi təyidinlə mənə kömək eylə və bəndələrin arasında Sənin Adını ucaltmağa məni qadir eylə.

Ya Rəbb! Üzümü Sənə tərəf tutmuşam, Səndən başqa hər şeydən inqita etmişəm və Sənin saysız-hesabsız nemətlərinin libasının ətəyindən bərk yapışmışam. Ona görə də mənim dilimi aç, onları söyləyim ki, insanların ağlını məftun etsin, onların qəlbini və ruhunu şadlandırsın. Sənin Əmrində məni gücləndir ki, nə Sənin xilqətin arasında zalımların iqtidarı mənə mane olsun, nə də Sənin səltənətində sakin olanlar arasında imansızların hücumları məni saxlasın. Məni Sənin diyarlarında şölə saçan bir çıraq eylə ki, ürəklərində Sənin tanımağın işığı yanan və Sənin məhəbbətinin həsrəti qalan kəslər onun şöləsi ilə hidayət olunsunlar.

Həqiqətən, Sən hər nə iradə etsən, onu yerinə yetirməyə Qadirsən, Sən bütün xilqət aləmini Öz ovcunda tutursan. Səndən başqa Allah yoxdur, Qüdrətli, Ən Hikmətli.

-Bəhaullah

İlahi Təyid Duaları

2.  mənim dilimi aç, Ya Rəbb

İlahi Təyid Duaları

bottom of page