top of page
mahkeo-WtwSsqwYlA0-unsplash%20(1)_edited

Onun Adı ilə, Ən Uca, Ən Ali, Ən Əzəmətli! Şanlısan Sən, Ya Rəbb, mənim Allahım! Sən Ey mənim Allahım, mənim Mövlam, mənim Rəbbim, mənim Dayağım, mənim Ümidim, mənim Pənahım, mənim İşığım. Rica edirəm Səndən, Sənin O Pünhan və Gizli Adınla ki, Özündən savayı heç kəs bilməz - bu Lövhü daşıyanı bütün bəla və bədbəxtliklərdən, hər bir pis niyyətli kişi və qadından, bədxahların şərindən və imansızların məkrindən hifz elə. Daha sonra, Ey mənim Allahım, hər bir iztirab və peşmançılıqdan onu qoru, Sən Ey bütün şeylərin səltənətini əlində Saxlayan Allah. Sən, həqiqətən, hər şeyin üzərində Hakimsən. Sən istədiyini edir və istədiyinə hökm verirsən.

Sən Ey Sultanlar Sultanı! Sən Ey mehriban Rəbb! Sən Ey əzəli bəxşiş, səxavət, fəzl və nemətin Mənbəyi! Sən Ey xəstəliklərə Şəfaverən! Sən Ey ehtiyaclara Kifayətedən! Sən Ey Nurların Nuru! Sən Ey işıqların fövqündəki İşıq! Sən Ey hər bir Zühuru Aşkar Edən! Sən Ey Şəfqətli! Sən Ey Mərhəmətli! Özünün ən böyük rəhminlə və bol fəzlinlə bu Lövhü daşıyana rəhm eylə, Sən Ey Fəzl Sahibi, Sən Ey Kəramətli. Sonra onu, Öz hifzinlə, onun könlünün və ağlının bəyənmədiyi hər şeydən qoru. Qüdrət sahiblərindən, Sən, həqiqətən Ən Qüdrətlisən. Allahın cəlalı Sənin üstünə olsun, Sən Ey qalxan günəş! Sən ona şəhadət verirsən ki, Allah Özü Özünə şəhadət verib - Ondan başqa Allah yoxdur, Qüdrətli, Sevgili Məhbub.

-Bəhaullah

Hifz Duaları

Hifz Duaları

5. Bu Lövhü daşıyanı bəladan və bədxahların şərindən hifz eylə

bottom of page