top of page
aaron-burden-nJ2YCCnVp6k-unsplash.jpg

Ey mənim Allahım və mənim Mövlam! Mən Sənin bəndənəm və bəndənin oğluyam. Mən bu sübh çağı yatağımdan qalxmışam, o zaman ki, Sənin təklik şəfəqin Sənin iradənin günəşindən parladı və Sənin Hökm Kitablarında əmr etdiyin kimi, Öz işığını bütün dünyaya saldı.

 

Təriflər olsun Sənə, Ey mənim Allahım, biz Sənin irfan nurunun parıltısına oyanmışıq. İndi bizə, İlahi, onu nazil eylə ki, bizi Səndən başqa heç kəsə möhtac qoymasın, Səndən savayı bütün şeylərə bağlılıqdan azad etsin. Sonra mənə, mənim əzizlərimə, istər kişi, istərsə qadın, qohumlarıma bu dünyanın və o dünyanın xeyir-bərəkətlərini yaz. Sonra da, Öz böyük himayənlə bizi insanların sinələrinə vəsvəsə salan şeytan təhrikçidən qoru, Sən ey bütün varlığın Məhbubu və kainatın Məqsudu. Sən istədyini etməyə Qadirsən. Sən, həqiqətən, Qüdrətli, Əzəmətli və Qəyyumsan.


Mübarək eylə, Ey Rəbbim, mənim Allahım, O Kəsi ki, Ona ən uca və ali adlarını verdin, O Kəs ki, Onun vasitəsilə mömini günahkardan ayırdın. Sənin bəyəndiyin və razı qaldıqlarını etməkdə bizə lütfünlə kömək eylə. Bundan başqa, Sənin Kəlmən və Hərflərin olan Kəsləri mübarək eylə, Ey mənim Allahım, və o kəsləri mübarək eylə ki, üzlərini Sənə tutdular, nəzərlərini Sənin üzünə dikdilər və Sənin Çağırışına qulaq asdılar.

Sən, həqiqətən, bütün insanların Rəbbi və Sultanısan və hər şeyin üzərində Hakimsən.

-Bəhaullah

Səhər Duaları

Səhər Duaları

1. Öz himayənlə bizi insanların sinələrinə vəsvəsə salan şeytan təhrikçidən qoru

bottom of page