top of page
29 www.sahardsattarzadeh.weebly.jpg

Ey mənim Allahım! Sən Ey günahları Bağışlayan, bəxşişlər Əta Edən, qəm-qüssəni Dağıdan!

Həqiqətən, yalvarıram Sənə, cismani libaslarını tərk edib, ruhani aləmə yüksələnlərin günahlarını bağışla.

 

Ey Mənim Rəbbim! Onları günahlardan pak eylə, kədərlərini dağıt və zülmətini nura çevir. Onları ruhani şadlıq bağına daxil eylə, hamısını ən saf su ilə pak eylə və ən uca zirvədə Sənin şəfəqlərini görməyi onlara nəsib eylə.

-Əbdül-Bəha Abbas

Vəfat Edənlər Üçün Dua

3. Cismani libaslarını tərk edib, ruhani aləmə yüksələnlərin günahlarını bağışla

Vəfat Edənlər Üçün

bottom of page