top of page
Sunset Sailboats

Sən Ey Bənzərsiz Allah! Sən Ey Mələkutun Rəbbi! Bu ruhlar Sənin səmavi qoşunundur. Onlara kömək eylə, Uca Səma Sakinlərinin dəstəsi ilə onlara zəfər bəxş eylə, ta ki, onlardan hər biri bir alay olsun və Allahın məhəbbəti və ilahi təlimlərin nuru ilə bu ölkələri fəth etsin.

Ey Allah! Onlara Sən dəstək ol, düzdə, dağda, vadidə, meşədə, çöldə və dənizdə, Sən ol onların köməyi, Sən ol onların dostu – ta ki, onlar Sənin səltənətinin qüdrəti və Müqəddəs Ruhun nəfəsi ilə səslərini ucaltsınlar.

 

Həqiqətən, Sən Qüdrətlisən, Əzəmətli və Qadirsən və Sən Hikmətli, Eşidən və Görənsən.

-Əbdül-Bəha

İlahi Təyid Duaları

10.  Uca Səma Sakinlərinin dəstəsi ilə onlara zəfər bəxş eylə

İlahi Təyid Duaları

bottom of page